تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
1380 
خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
18.00