مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید علی اکبر
نام خانوادگی:مدنی گلپایگانی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث