سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه خان قم 
مدرس سطوح 
1370/05/01 
ادامه دارد 
مدرس سطوح فقه